HyperLink
Văn bản Sự kiện thông báo Thư viện Tiếng việt EngLish
Trang chủ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THÔNG TIN ĐẦU TƯ THÔNG TIN QUY HOẠCH TIN TỨC Liên hệ
Tin nội bộ EDO
Tin Ninh Thuận
Tin trong nước
Tin nổi bật
Ninh Thuận triển khai thực hiện quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định Chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Đầm Cà Ná
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư Khu đô thị mới bờ sông Dinh
Thông báo về các vị trí đất, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thông báo mời quan tâm Dự án khu đô thị mới Đầm Cà Ná
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư các dự án
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Phủ Hà
Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Nhập Tiêu đề:
Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

 

Số: 1237/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Ninh Thuận, ngày 05 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát Thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

         Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2330/TTr-SKHĐT ngày 25/6/2021 và ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Báo cáo số 44/BC-VPUB ngày 01/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

- Cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thực hiện;

- Rà soát Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo theo quy định.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

- Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

          Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;       

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;    

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);               (b/c)

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- TT.CNTT và TT (Sở TTTT);

- VPUB: LĐ, KTTH;

- Lưu: VT, TTPVHCC.  VTTT.                                     

CHỦ TỊCH

  

(Đã ký) 

 

 

 Trần Quốc Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày  05/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

 
 

 


STT

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

29 ngày làm việc

Trung tâm

Phục vụ hành chính công tỉnh
(Số 44,
đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố

Phan Rang – Tháp Chàm,
tỉnh Ninh Thuận)

Không

Quyếtđịnh số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021
của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

29 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

3

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

23 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

4

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

29 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

5

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư;

- 09 ngày làm việc đối với các trường hợp thay đổi nội dung khác.

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh

29 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

29 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

8

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

29 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

29 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

29 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

29 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

11 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

05 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

14

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

16 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

15

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư

05 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

16

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

14 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

18

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp hiệu đính.

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

19

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

03 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

20

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

14 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

21

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

14 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

22

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

14 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

 
 

 

 

STT

Tên thủ tục
hành chính bị bãi bỏ

Địa điểm

thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Văn phòng Phát triển Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Đường 16/4, phường Mỹ Bình,
Tp. Phan Rang – Tháp Chàm,
tỉnh Ninh Thuận)

Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021
của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

-Như trên-

-Như trên-

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

-Như trên-

-Như trên-

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

-Như trên-

-Như trên-

5

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

-Như trên-

-Như trên-

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

8

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

9

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

-Như trên-

-Như trên-

10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

-Như trên-

-Như trên-

11

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

-Như trên-

-Như trên-

12

Chuyển nhượng dự án đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

13

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

-Như trên-

-Như trên-

14

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

-Như trên-

-Như trên-

15

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

16

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

17

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

18

Giãn tiến độ đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

19

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

20

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

21

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

-Như trên-

-Như trên-

22

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

-Như trên-

-Như trên-

23

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

-Như trên-

-Như trên-

24

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

25

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

-Như trên-

-Như trên-

26

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

-Như trên-

-Như trên-

27


Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

-Như trên-

-Như trên-

28

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

-Như trên-

-Như trên-

 

 

Các tin khác:
TRANG CHỦ          VỀ CHÚNG TÔI          GIỚI THIỆU          TIN TỨC SỰ KIỆN          LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
[A]: Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
[T]: 02593.891676 -Fax: 02593.891674
[W]: edoninhthuan.gov.vn - [E]: edo@ninhthuan.gov.vn
 
Ghi rõ nguồn "VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN" khi phát hành thông tin từ Website này

Copyright © 2018

đăng ký nhận tin
Đăng ký email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi
Liên kết: HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
Designed by  Ninh Thuan Software
Đang online: 67
Hôm nay: 173
Tuần này: 1,489
Tháng này: 41,643
Tất cả: 514,721