HyperLink
Văn bản Sự kiện thông báo Thư viện Tiếng việt EngLish
Trang chủ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THÔNG TIN ĐẦU TƯ THÔNG TIN QUY HOẠCH TIN TỨC Liên hệ
Tin nội bộ EDO
Tin Ninh Thuận
Tin trong nước
Tin nổi bật
Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải
Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Ông
Thông báo mời quan tâm Dự án Trường mầm non Kim Đồng
Quyết định công bố danh mục khu vực nạo vét theo hình thức xã hội hóa
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Ninh Hải
Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông
Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hiếu Thiện, huyện Thuận Nam
Dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận: Dự án xây dựng công trình hỗn hợp
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu du lịch Natural Paradise Ninh Thuận
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước
Thông báo mời quan tâm Dự án chợ Phương Hải
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án nhà máy điện gió Bắc Sơn
Danh mục các dự án đầu tư chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Mỹ Phước
UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện các dự án Khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư dự án từ nguồn vốn các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ninh Thuận triển khai thực hiện quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nhập Tiêu đề:
Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  1456/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2807/TTr-SKHĐT ngày 23/7/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); (b/c)

- CT, các PCT. UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- TT.CNTT và TT (Sở TTTT);

- VPUB: LĐ;

- Lưu VT, TTPVHCC. VTTT

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………… /QĐ-UBND ngày ………/7/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

Quyết định số            1237/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

3

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

4

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

5

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh

-Như trên-

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

8

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

-Như trên-

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

-Như trên-

14

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

-Như trên-

15

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư

-Như trên-

16

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

-Như trên-

17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

-Như trên-

18

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăngđầu

-Như trên-

19

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

-Như trên-

20

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

-Như trên-

21

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

-Như trên-

22

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

-Như trên-

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 28/7/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

 
 

 

 

1. Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, EDO tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

02 ngày
làm việc

Bước 3

Các Sở ngành và
địa phương; Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

- Các Sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày

làm việc

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư

15 ngày

làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

04 ngày

làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

02 ngày

làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chấp thuận nhà đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

05 ngày

làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 29 ngày làm việc

2. Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư.

05 ngày

làm việc

Bước 3

Các sở ngành và
địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

 

07 ngày

làm việc

 

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

08 ngày
làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

03 ngày

làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định điều chỉnh nhà đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

05 ngày
làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 29 ngày làm việc

3. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

EDO tổ chức lấy ý bằng văn bản, mời họp khảo sát để lấy kiến của cơ quan nhà nước có liên quan.

03 ngày

làm việc

Bước 3

Các sở ngành và
địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày

làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

05 ngày

làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

03 ngày

làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

04 ngày

làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 23 ngày làm việc

4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý.

 

0,5 ngày làm việc

 

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư.

05 ngày

làm việc

Bước 3

Các sở ngành và
địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày
làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

08 ngày

làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

03 ngày
làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

05 ngày

làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 29 ngày làm việc

5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

EDO trình Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

 

 

01 ngày

làm việc

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

07 ngày
làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

01 ngày
làm việc

Bước 4

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên phòng Đầu tư trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư;

- 09 ngày làm việc đối với các trường hợp thay đổi nội dung khác.

6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư.

05 ngày
làm việc

Bước 3

Các sở ngành và
địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày

làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

08 ngày

làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

03 ngày

làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

05 ngày

làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 29 ngày làm việc

7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư.

05 ngày

làm việc

Bước 3

Các sở ngành và
địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày

làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

08 ngày
làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

03 ngày
làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

05 ngày

làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 29 ngày làm việc

8. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư

05 ngày

làm việc

Bước 3

Các sở ngành và
địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày

làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

08 ngày
làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

03 ngày

làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

05 ngày
làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 29 ngày làm việc

9. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư.

05 ngày

làm việc

Bước 3

Các sở ngành và
địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày

làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

08 ngày
làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

03 ngày

làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

05 ngày

làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 29 ngày làm việc

10. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý

0,5 ngày làm việc

 

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư.

05 ngày

làm việc

Bước 3

Các sở ngành và

địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày

làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

08 ngày

làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

03 ngày

làm việc

Bước 6

UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

05 ngày

làm việc

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trả kết quả cho nhà đầu tư

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 29 ngày làm việc

11. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho EDO xử lý

0,5 ngày làm việc

 

Bước 2

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Văn phòng Phát triển kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư.

05 ngày

làm việc

Bước 3

Các sở ngành và

địa phương

Các sở ngành và địa phương liên quan có ý kiến thẩm định bằng văn bản những nội dung dự án và gửi đến EDO

07 ngày

làm việc

Bước 4

Văn phòng Phát triển kinh tế  (EDO)

Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt

08 ngày

làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.