HyperLink
Văn bản Sự kiện thông báo Thư viện Tiếng việt EngLish
Trang chủ HỘI NGHỊ XTĐT THÔNG TIN ĐẦU TƯ THÔNG TIN QUY HOẠCH TIN TỨC Liên hệ
Danh mục các dự án ODA đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
Tình hình thực hiện những dự án ODA
Danh mục dự án ODA vận động tài trợ
Văn bản pháp quy về ODA
Tin nổi bật
Báo Đầu tư – Văn phòng Đại diện khu vực miền Trung – Tây nguyên trao học bổng cho học sinh các cấp trên địa bàn huyện Ninh Hải
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Công khai dự toán và ngân sách nhà nước quý III năm 2020
Khóa đào tạo Facebook dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Ninh Thuận năm 2020
Thư mời tham dự khóa đào tạo FACEBOOK dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tư duy, tầm nhìn mới trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
Quyết định chủ trương đầu tư khu chế biến mỏ đá Cô Lô
Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021
Khai trương Trung tâm điều hành tích hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Trung Nam bổ sung nguồn và liên kết hòa lưới hệ thống điện quốc gia để cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Ninh Thuận và khu vực Nam Trung Bộ
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
7 điểm nổi bật của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Những điểm mới của Luật Đầu tư sửa đổi
Luật Doanh nghiệp 2020: 5 thay đổi quan trọng giúp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Công khai dự toán và ngân sách nhà nước năm 2020
Hơn 88.000 tỷ đồng đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận
Ninh Thuận thu hút hơn 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư
Tọa đàm giải pháp phát triển năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ODA
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ODA


Luật:

- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội. (file đính kèm)

  

Nghị định:

 

 - Nghị định 56/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)

 - Nghđịnh 93/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. (file đính kèm)
 
- Nghđịnh 94/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công. (file đính kèm)
 
- Nghđịnh 97/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. (file đính kèm)
 

Chỉ thị:

- Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 29/6/2020 về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên. (file đính kèm)

 

Quyết định:
 
- Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (file đính kèm)
 
- Quyết định 426/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2018 của UBND về việc ban hành Kế hoạch vận động, thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (file đính kèm).

- Quyết định 95/2016/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (file đính kèm)

-  Quyết định 251/QĐ-TTG , ngày 17 tháng 02 năm 2016 về việc phê duyệt đề án " Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020" (file đính kèm)

-  Quyết định 1642/QĐ-UBND , ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Nhóm công tác liên ngành chuẩn bị và triển khai các dự án tại tỉnh Ninh Thuận do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. (file đính kèm)

- Quyết định 1518/QĐ-TTg ngày 26/8/2014 về việc rút ngắn thời gian thực hiện quy trình ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. (file đính kèm)

 
Thông tư:

- Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (file đính kèm).

-Thông tư số 111/2016/TT-BTC, ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)
 
-Thông tư số 72/2017/TT-BTC, ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. (file đính kèm)

-Thông tư số 04/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
(file đính kèm)


-Thông tư số 198/2013/TT-BTC, ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (file đính kèm).

-Thông tư số 181/2013/TT-BTC, ngày 03/12/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (file đính kèm)

-
Thông tư số 219/2009/TT-BTC (file đính kèm) ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

-  Thông tư 192/2011/TT- BTC (file đính kèm), ngày 26 tháng 12 năm 2011 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC (file đính kèm) ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 28 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của thủ tướng Chính phủ. (file đính kèm)

-
Thông tư 01/2008/TT-BNG, ngày 04 tháng 2 năm 2008 về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. (file đính kèm)

-  Thông tư 108/2003/TT-BTC, ngày 07 tháng 11 năm 2003 về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  (file đính kèm)

- Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC, ngày 17 tháng 3 năm 2003 về việc Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  (file đính kèm) 

 

Các tin khác:
TRANG CHỦ          VỀ CHÚNG TÔI          GIỚI THIỆU          TIN TỨC SỰ KIỆN          LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
[A]: Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
[T]: 02593.891676 -Fax: 02593.891674
[W]: edoninhthuan.gov.vn - [E]: edo@ninhthuan.gov.vn
 
Ghi rõ nguồn "VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN" khi phát hành thông tin từ Website này

Copyright © 2018

đăng ký nhận tin
Đăng ký email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi
Liên kết: HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
Designed by  Ninh Thuan Software
Đang online: 31
Hôm nay: 284
Tuần này: 2,270
Tháng này: 15,800
Tất cả: 388,286