Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. 4.Lĩnh vực Đào tạo - Dạy nghề - Y tế
 
1.Lĩnh vực Xây dựng
2.Lĩnh vực Đất đai
3.Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
5.Lĩnh vực Cấp phép lao động cho người nước ngoài
4.Lĩnh vực Đào tạo - Dạy nghề - Y tế
 

 

 LĨNH VỰC CƠ SỞ  Y TẾ TƯ NHÂN


ĐƠN V XIN THÀNH LP BNH VIN
Số:      /

V/v: Xin chủ trương [thành lập/ chuyển đổi] Bệnh viện [đa khoa/chuyên khoa] .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

      .... , ngày     tháng     năm 2010

 
ĐƠN XIN THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
 
Kính gửi:   Sở Y tế [ Tỉnh /Thành phố X ]
 

Nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động y tế trên địa bàn [Tỉnh /Thành phố X ], tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/ NQ CP ngày 08/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao.

Hiện nay, do nhu cầu ngày càng tăng về khám, chữa bệnh … [ chuyên khoa A ] của nhân dân [Tỉnh /Thành phố X ]và các tỉnh lân cận, … [ nêu rõ nhu cầu khám chữa bệnh của chuyên khoa A, hoặc đa khoa; Bất cập, thực trạng hiện tại]

Để góp phần tăng cường chăm sóc sức khoẻ về [ chuyên khoa A ] và góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở bệnh viện công; sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) [tên đơn vị/cá nhân xin thành lập bệnh viện, địa chỉ] xin [thành lập/ chuyển đổi] bệnh viện với các nội dung cơ bản như sau:

- Bệnh viện có qui mô [ ? ] giường bệnh;
- Diện tích mặt bằng: [ ? ] m2;

- Tổng diện tích xây dựng xử dụng: [ ? ] m2;         

- Các khoa chuyên môn: [Khoa A, khoa B, khoa C];
- Tổng vốn đầu tư dự kiến:...

- Bệnh viện có hệ thống PCCC, an toàn bức xạ, xử lý nước thải và các điều kiện vệ sinh môi trường theo qui định hiện hành của pháp luật.

Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa [ Tên bệnh viện X ] hoạt động theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan.

[Cá nhân/ Tổ chức] trân trọng kính trình Sở Y tế [Tỉnh /Thành phố X ] xem xét cho phép [thành lập/chuyển đổi] [Bệnh viện X] để có điều kiện tốt hơn phục vụ sức khoẻ cho nhân dân và nhà đầu tư yên tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự...và hoạt động theo đúng qui định của pháp luật về hành nghề y tư nhân.

 
Trân trọng cảm ơn.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư [Tỉnh /Thành phố X ];
- Sở Tài nguyên Môi trường [Tỉnh /Thành phố X ];
- Sở Xây Dựng [Tỉnh /Thành phố X ];
.......
 
GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH
THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TƯ NHÂN, DÂN LẬP
(ĐA KHOA HOẶC CHUYÊN KHOA)
 

(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ y tế)

 
BƯỚC I

Chủ đầu tư có Đơn xin thành lập Bệnh viện và Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt Bệnh viện.

BƯỚC II

Sở Y tế có Công văn kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến UBND tỉnh.

BƯỚC III

Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn trả lời Sở Y tế đồng ý cho phép thành lập Bệnh viện …tại địa điểm …

BƯỚC IV

Sở Y tế có Công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành lập Bệnh viện, kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện và Công văn ý kiến của UBND tỉnh.

BƯỚC V

Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là Giám đốc Bệnh viện và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho Bệnh viện.

 
ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN ….
Để thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế)

 
MỤC LỤC

CHƯƠNG I:        HỒ SƠ PHÁP LÝ.

CHƯƠNG II:       TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, QUI MÔ BỆNH VIỆN.

CHƯƠNG III:      TỔ CHỨC NHÂN SỰ.

CHƯƠNG IV:      CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.

CHƯƠNG V:       TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.

CHƯƠNG VI:      PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN.

CHƯƠNG VII:    VỐN ĐẦU TƯ.
CHƯƠNG VIII:   GIÁ VIỆN PHÍ.

CHƯƠNG IX:      ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG.

 


CHƯƠNG I
HỒ SƠ PHÁP LÝ
(Bao gồm hồ sơ liên quan đến thành lập Bệnh viện)
 
CHƯƠNG II
TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, QUI MỘ BỆNH VIỆN

1. Tên hiệu:

2. Địa điểm:

-   Số …… Quận……, tỉnh, Thành phố ……..

-   Điện thoại: Fax:

-   Diện tích mặt bằng: … m2

-   Diện tích xây dựng sử dụng: … m2

-   Diện tích bình quân cho một giường bệnh: … m2

3. Qui mô Bệnh viện:

 
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Bộ máy quản lý Bệnh viện:

1.1. Bộ phận quản lý:

-   Hội đồng quản trị.

-   Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc.

-   Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng …

1.2. Bộ phận chuyên môn:

-   Khoa khám bệnh: các Phòng khám chuyên khoa, buồng cấp cứu, buồng lưu bệnh.

-   Các khoa điều trị: Nội, ngoại – GMHS…

-   Các khoa cận lâm sàng:

-   Khoa dược và nhà thuốc.

2. Tổ chức nhân sự:

-   Tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện: tổng số: ….. cán bộ, nhân viên. Bao gồm như sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa I, II, Dược sĩ đại học, Dược sĩ trung học, Y tá điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh:

STT
Chức danh
Khoa khám bệnh
Các Khoa điều trị
Khoa cận lâm sàn
Nhà thuốc
 
 
 
 
 
 
Tổng số
 
 
 
 
 
 


CHƯƠNG IV
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1.  Cơ sở vật chất: Bệnh viện gồm … ngôi nhà được bố trí (sơ đồ Bệnh viện kèm theo) như sau:

Tầng 01: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

Tầng 02: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

………………………………………………………………………………………...

-  Hệ thống cấp điện:

-  Hệ thống thông tin liên lạc:

-  Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

2. Điều kiện vệ sinh môi trường:

-  Hệ thống xử lý nước thải.

-  Hệ thống thoát nước:

-  An toàn bức xạ.

-  Xử lý rác thải sinh hoạt và rác y tế:

 
CHƯƠNG V
 TRANG THIẾT BỊ
 STT
Tên thiết bị
Nước sản xuất
Năm sản xuất
Ký hiệu
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền (đồng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG VI
 PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
(Phạm vi chuyên môn Bệnh viện thực hiện)
 
 
 
 
CHƯƠNG VII
 VỐN ĐẦU TƯ

-  Tổng số vốn đầu tư:

·  Giá trị đất, nhà:

·  Trang thiết bị y tế:

·  Các chi phí khác:

 
CHƯƠNG VIII
 GIÁ VIỆN PHÍ
(Gía các dịch vụ y tế)
 
CHƯƠNG IX
 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 

                                                                                            …., ngày …. tháng …. năm 200…

                                                                                                  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 


ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ….
Đề án tiền khả thi

(Ban hàn kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế)

 
MỤC LỤC

CHƯƠNG I:     SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ.

CHƯƠNG II:    MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ.

CHƯƠNG III:  TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG  ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG.

CHƯƠNG IV:   QUI MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ.

CHƯƠNG V:    CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.

CHƯƠNG VI:   TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.

CHƯƠNG VII:  PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN.

CHƯƠNG VIII: VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH.

CHƯƠNG IX:    HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI.

CHƯƠNG X:     KẾT LUẬN.


CHƯƠNG I
SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ.
 
I.       CĂN CỨ PHÁP LÝ:

-  Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh.

-   Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003.

-   Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

-   Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

-   Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/05/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân;

-   Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

-   Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản. 

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ:

1. Tình hình khám chữa bệnh ở địa phương và khả năng đáp ứng dịch vụ CSSK.

2.  Nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân địa phương.

 
CHƯƠNG II
 MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
I.   MỤC TIÊU:
1.  Mục tiêu chung:
2.  Mục tiêu cụ thể:

II.  CHỨC NĂNG:

III. NHIỆM VỤ:

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu …

2. Đào tạo cán bộ:

3.  Nghiên cứu khoa học về y học:

4.  Phòng bệnh:
5.  Hợp tác quốc tế về y học:

6.  Quản lý kinh tế trong Bệnh viện.

CHƯƠNG III
 TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG.

1. Tên hiệu:

2. Địa điểm: Số ….. Quận….., tỉnh, Thành Phố ….

3. Hình thức đầu tư: Công ty …

4. Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới Bệnh viện.

-   Diện tích mặt bằng: … m2.

-   Diện tích xây dựng sử dụng: … m2.

-   Diện tích bình quân cho một giường bệnh: … m2.

 
CHƯƠNG IV
 QUY MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ
 

1. Quy mô Bệnh viện: Bệnh viện có quy mô … giường bệnh.

2.  Bộ máy quản lý Bệnh viện:

2.1. Bộ phận quản lý:

-   Hội đồng quản trị.

-   Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc.

-   Phòng kế họach tổng hợp, Phòng …

2.2. Bộ phận chuyên môn:

-   Khoa khám bệnh: các phòng khám chuyên khoa, buồng cấp cứu, buồng lưu bệnh.

-   Các khoa điều trị: Nội, ngọai – GMHS …

-   Các khoa cận lâm sàng:

-   Khoa dược và nhà thuốc.

* Chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng thực hiện theo Quy chế Bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT/QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)

3. Tổ chức nhân sự:

-   Tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện: tổng số: … cán bộ, nhân viên. Bao gồm như sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa I, II, Dược sĩ đại học, Dược sĩ trung học, Y tá điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh:

STT
Chức danh
Khoa khám bệnh
Các Khoa điều trị
Khoa cận lâm sàn
Nhà thuốc
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số
 
 
 
 


CHƯƠNG V
CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
 

I.  Cơ sở hạ tầng: Xây dựng cơ bản: Có bản vẽ tổng thể kèm theo.

Bệnh viện gồm … ngôi nhà được bố trí (sơ đồ Bệnh viện kèm theo) như sau:

Tầng 01: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

Tầng 02: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

-  Hệ thống cấp điện:

-  Hệ thống thông tin liên lạc:

-  Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

II. Điều kiện vệ sinh môi trường:

-   Hệ thống xử lý nước thải.

-   Hệ thống thoát nước:

-   An toàn bức xạ.

-   Xử lý rác thải sinh hoạt và rác y tế:

 
CHƯƠNG VI
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
 
STT
Tên thiết bị
Nước sản xuất
Năm sản xuất
Ký hiệu
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền (đồng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG VII
 PHẠM VI HỌAT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
(Bệnh viện đăng ký thực hiện kỹ thuật chuyên môn)
 
CHƯƠNG VIII
 VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:

1. Vốn đầu tư:

-   Tổng số vốn đầu tư:

·   Giá trị đất, nhà:

·   Trang thiết bị:
·   Chi phí khác:

2.  Phân tích tài chính:

 
CHƯƠNG IX
 HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI:
 
CHƯƠNG X
 KẾT LUẬN:
 

                                           ……….., ngày……tháng… năm 200…

                                                                                                        Giám đốc

                                                                       

Thủ tục cho phép thành lập Trường trung cấp Nghề tư thục thuộc tỉnh

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị thành lập trường. ( mẫu 3b )

+ Văn bản đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân.( mẫu 3a )

+ Đề án thành lập trường.( mẫu số 4 )
+ Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Hiệu trưởng.
+ Dự thảo điều lệ trường.
+ Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất.

+ Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính.

+ Đối với trường có từ 2 thành viên góp vốn trở lên.
+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường.
+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường.
+ Danh sách các thành viên ban sáng lập trường.
+ Dự kiến chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.
+ Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định;

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Lệ phí: không;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới.
+ Quy mô đào tạo tối thiểu là 100 học sinh.

+ Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề.

+ Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề.

+ Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng.

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề.

+ Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 1 giáo viên.

+ Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50%.
+ Vốn pháp định thành lập trường là 10 tỷ đồng.

+ Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề;

 
Các biểu mẫu kèm theo
 
Mẫu số 3a

(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008

 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
(1)
(2)
____________
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

_______________________________________

Số:.......... /           

V/v đề nghị thành lập
Trường trung cấp Nghề.........
 

.............. , ngày.......... tháng........... năm 20............

 

Kính gửi:..................................................................... …………..

 

- Lý do thành lập trường:..........................................................................................................................................

- Tên Trường trung cấp Nghề:................................................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):...................................................................................................................

- Số điện thoại:.............................. Fax:................................. Email:......................................................................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:...........................................................................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:...................................................................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:........................................................................

- Diện tích đất sử dụng:.................................................. Diện tích xây dựng:.............................................

- Vốn đầu tư:......................................................................................................................................................................

- Thời gian hoạt động:.................................................................................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập Trường trung cấp Nghề)

Đề nghị Bộ, ngành................................................... Ủy ban nhân dân tỉnh/(thành phố trực thuộc

Trung ương............................... xem xét quyết định./.

 
(3)
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
 
________________________________
(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập Trường trung cấp Nghề.
(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập Trường trung cấp Nghề.

 
Mẫu số 4

(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008

 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________

.............. , ngày.......... tháng........... năm 20............

 
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

                                                    

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
 

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường hợp được nâng cấp từ Trung tâm Dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển;
b) Về cơ sở vật chất;
c) Về thiết bị dạy nghề;
d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề;
đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề;
e) Về kinh phí hoạt động.
 
Phần thứ hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN
 ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
 

I. Thông tin chung về Trường trung cấp Nghề đề nghị thành lập:

- Tên Trường trung cấp Nghề:.......................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.....................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trường:..............................................................................................................

- Số điện thoại:.............................. Fax:................................ Email:...............................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):..........................................................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):......................................................................................................

 

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:....................................................................................

(có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường:..........................................................................................................

 
II. Mục tiêu đào tạo của Trường trung cấp Nghề:
1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

STT
Tên nghề và trình độ đào tạo
Thời gian
đào tạo
Dự kiến tuyển sinh đến năm 20…
20 .. 20 .. 20 .. 20 .. 20 ..
I
Trung cấp nghề
 
         
1
 
 
         
......
..................................................
 
         
II
Sơ cấp nghề
 
         
1
 
 
         
......
..................................................
 
         
III
Tổng cộng
 
         
 
III. Cơ cấu tổ chức của trường
1. Cơ cấu tổ chức:
- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với Trường trung cấp Nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với Trường trung cấp Nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;
- Các khoa chuyên môn;
- Các bộ môn trực thuộc trường;
- Các hội đồng tư vấn;
- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng khoa, Bộ môn.

 
IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường
1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề
a) Cơ sở vật chất:
- Diện tích đất sử dụng:
+ Đất xây dựng:
+ Đất lưu không:
- Diện tích xây dựng:
+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế, …

+ Các hạng mục khác, …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:
- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý;

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.
4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:
- Nguồn vốn;
- Kế hoạch sử dụng vốn.
 
Phần thứ ba
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.
2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

 
Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
 
1. Về kinh tế.
2. Về xã hội, môi trường.
3. Tính bền vững của đề án.
 
(1)
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
(2)
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.


 Mẫu 3b

(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

             , ngày.......... tháng............ năm 20............

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
 

                                Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)                                      

 

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường......................

- Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ .          

-Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:..................................................................

-Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):..............................................................................

- Tên Trường trung cấp Nghề:................................................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):...................................................................................................................

- Số điện thoại:........................... Fax:.............................. Email:............................................................................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:...........................................................................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:...................................................................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:........................................................................

- Diện tích đất sử dụng:.................................................. Diện tích xây dựng:.............................................

- Vốn đầu tư:......................................................................................................................................................................

- Thời gian hoạt động:.................................................................................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập Trường trung cấp Nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương............................................

xem xét quyết định./.
(1)
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
__________________________________________________________

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập Trường trung cấp Nghề.

 
 
 

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website