Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Các chính ưu đãi đầu tư
 
Các chính ưu đãi đầu tư
 

­­ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

 

Tỉnh Ninh Thuận áp dụng chính sách đầu tư vào Tỉnh theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt nhất, thủ tục hành chính thuận tiện nhất, đơn giản nhất cho các nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

 

Theo đó, áp dụng mức ưu đãi cao nhất trong khung của Nhà nước đối với thuê đất, cấp đất và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Đất đai, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế Xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, không áp dụng ưu đãi đầu tư dưới đây cho các dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

 

1. Địa bàn thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư: Áp dụng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 118/2015/NĐ-CP), theo đó tất cả các huyện của Tỉnh đều thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

 

2. Lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

 

3. Ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất, thuê mặt nước và thuế thu nhập doanh nghiệp:

* Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của mỗi dự án được ổn định trong 05 năm và được tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

      * Thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

TT

Địa bàn/lĩnh vực

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

(Theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014)

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 (Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015)

I. Dự án đầu tư vào địa bàn 6 huyện

1

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư

Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước

+ Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm đầu tiên kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Riêng các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp được áp dụng thuế suất 10% trong cả thời gian thực hiện.

+ Được miễn thuế 04 năm và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo.

2

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư

+ Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. + Sau thời gian xây dựng cơ bản, dự án được miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày hoàn thành đi vào hoạt động.

3

Dự án thuộc lĩnh vực khác

+ Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

+ Sau thời gian xây dựng cơ bản, dự án được miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày hoàn thành đi vào hoạt động.

II. Dự án đầu tư vào địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

1

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư

+ Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

+­­ Sau thời gian xây dựng cơ bản, dự án được miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày hoàn thành đi vào hoạt động.

+ Áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm đầu tiên kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Riêng các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp được áp dụng thuế suất 10% trong cả thời gian thực hiện.

+ Được miễn 02 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

2

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư

+ Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

+ Sau thời gian xây dựng cơ bản, dự án được miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày hoàn thành đi vào hoạt động.

3

Dự án thuộc lĩnh vực khác

+ Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

+ Sau thời gian xây dựng cơ bản, dự án được miễn tiền thuê đất 07 năm kể từ ngày hoàn thành đi vào hoạt động.

 

 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website