Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Tình hình thực hiện những dự án ODA
 
Văn bản pháp quy về ODA
DM dự án ODA vận động tài trợ
Tình hình thực hiện những dự án ODA
DM các dự án ODA đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
 

VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ODA


Luật:

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội. (file đính kèm)


Nghị định:

- Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (file đính kèm)

- Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.(file đính kèm)

- Nghđịnh 16/2016/NĐ-CP, ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
(file đính kèm)

- Nghđịnh 93/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. (file đính kèm)

- Nghđịnh 94/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công. (file đính kèm)

- Nghđịnh 97/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. (file đính kèm)

- Nghị định 132/2018/NĐ-CP, ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)


Quyết định:

- Quyết định 426/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vận động, thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (file đính kèm).

-  Quyết định 95/2016/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (file đính kèm)

-  Quyết định 251/QĐ-TTG , ngày 17 tháng 02 năm 2016 về việc phê duyệt đề án " Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020" (file đính kèm)

-  Quyết định 1642/QĐ-UBND , ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Nhóm công tác liên ngành chuẩn bị và triển khai các dự án tại tỉnh Ninh Thuận do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. (file đính kèm)

- Quyết định 1518/QĐ-TTg ngày 26/8/2014 về việc rút ngắn thời gian thực hiện quy trình ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. (file đính kèm)

- Quyết định 73/QĐ-BCĐODA ngày 16/4/2013 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (file đính kèm)

- Quyết định 315/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giai đoạn đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (file đính kèm)

- Quyết định 61/2012/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 10 năm 2012 của tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện thỏa thuận Quốc tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
(file đính kèm)
 

-  Quyết định 106/QĐ-TTG , ngày 19 tháng 01 năm 2012 về việc phê duyệt đề án " Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ tời kỳ 2011 - 2015" (file đính kèm) (đề án đính kèm)

- Quyết định 119/2009/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA. (file đính kèm)

Quyết định 12/2008/QĐ-BXD, ngày 26 tháng 09 năm 2008 về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng. (file đính kèm)

- Quyết định 48/2008/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 04 năm 2008 về việc ban hành hướng dẫn chung lập báo caó nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của 5 nhóm ngân hàng (Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan phát triển Pháp, Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng tái thiết Đức, Ngân hàng Thế giới). (file đính kèm)

- Quyết định 61/2006/NĐ-CP ngày 02/11/2006 về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
(file đính kèm)

Thông tư:

- Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (file đính kèm).
- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)

-Thông tư số 111/2016/TT-BTC, ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)
 
-Thông tư số 72/2017/TT-BTC, ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. (file đính kèm)

-Thông tư số 04/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
(file đính kèm)


-Thông tư số 198/2013/TT-BTC, ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (file đính kèm).

-Thông tư số 181/2013/TT-BTC, ngày 03/12/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (file đính kèm)

-
Thông tư số 219/2009/TT-BTC (file đính kèm) ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

-  Thông tư 192/2011/TT- BTC (file đính kèm), ngày 26 tháng 12 năm 2011 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC (file đính kèm) ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 28 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của thủ tướng Chính phủ. (file đính kèm)

-
Thông tư 01/2008/TT-BNG, ngày 04 tháng 2 năm 2008 về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. (file đính kèm)

-  Thông tư 108/2003/TT-BTC, ngày 07 tháng 11 năm 2003 về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  (file đính kèm)

- Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC, ngày 17 tháng 3 năm 2003 về việc Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  (file đính kèm)


 
 
 
 
 [ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website