DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 6/27/2017 11:18:30 AM - Lượt xem: 0

Doanh nghiệp

 

Luật doanh nghiệp:

- Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Nghị định:

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chinh phủ về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị Định 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp 

-  Nghị Định 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp.

 - Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

- Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2012 hướng dẫn thi hành luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

-  Nghị Định 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Nghị Định 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định:

- Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 07 năm 2015 Ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

- Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 về việc ban hành Đề án xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

- Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. 

- Quyết định 236/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010).

Thông tư:

- Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ- CP ngày 25/2/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

 - Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH2 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


 

 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN