ĐẤT ĐAI

Ngày đăng: 6/23/2017 9:07:37 AM - Lượt xem: 0

Đất đai

 
 

 

 

 

 

Luật:

- Luật đất đai

- Luật nhà ở

- Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai

Luật đất đai số 45/2013/QH13 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)

Nghị định:

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành luật đất đai

- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất

- Nghị định số

120/2010/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP,  ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, ngày 13 tháng 8 năm 2009 về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Quyết định:

- Quyết định số 468/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 470/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 471/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 472/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 473/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 474/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định 72a/2012/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị Quyết:

- Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 28/03/2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Ninh Thuận

Thông tư:

- Thông tư 14/2009/TT-BTNMT về Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư 113/2006/TT-BTC

Hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ

-Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điểu chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-Thông tư 17/2009/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đính kèm phụ lục TT17 – Phụ lục mẫu giấy CNSD đất)

-Thông tư 21/2007/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015

-Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-BNN-BTCHướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ di dân theo Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện qui hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 – 2010

-Thông tư 16/2010/TT-BTNMT Quy trình, trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  Quy chế:
- Phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Ban hành kèm theo QĐ số 36/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN