VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ NGO

Ngày đăng: 6/21/2017 11:52:01 AM - Lượt xem: 0

VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ NGO

 

 Nghị định:

 

 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài(file đính kèm) 

 

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam


Quyết định

Quyết định số 83/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Đính kèm Danh mục dự án vận động giai đoạn 2016-2017)

- Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo về công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017.

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 

Thông tư:


Thông tư 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 

- Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài. (file đính kèm) (Phụ lục)

 

- Thông tư 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước 

 

 

 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN