TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA

Ngày đăng: 6/21/2017 11:26:15 AM - Lượt xem: 0

Tình hình thực hiện các dự án ODA

 

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA NĂM 2017

 

       Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 17 dự án ODA đang thực hiện với tổng vốn 3.105,5 tỷ đồng (vốn ODA 2.148,9 tỷ đồng, vốn đối ứng 956,6 tỷ đồng), trong đó:

+ 15 dự án chuyển tiếp thực hiện;

+ 02 dự án mới, cụ thể: (1) Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững - CRSD vay vốn WB với tổng vốn đầu tư 111,51 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 101,47 tỷ đồng; (2) Dự án Quỹ tăng trưởng xanh do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại có tổng mức đầu tư 12,32 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 10,8 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2016 là: 166,12 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ODA trong cân đối là 93 tỷ đồng.

+ Vốn ODA ngoài cân đối là 35,67 tỷ đồng (gồm các dự án: (1) Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA);(2) dự án Quỹ tăng trưởng xanh).

+ Vốn đối ứng 37,45 tỷ đồng.

- Giải ngân Quý I năm 2017: 52,36/166,12 tỷ đồng đạt 31,5%, trong đó:

+ Vốn ODA trong cân đối là 23,92/93 tỷ đồng, đạt 25,7%;

+ Vốn ODA ngoài cân đối là 4,24/35,67 tỷ đồng đạt 11,9% (gồm các dự án: (1) Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA);(2) dự án Quỹ tăng trưởng xanh).

+ Vốn đối ứng là 24,2/37,45 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch năm.

 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN