Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao ...
Quyết định Ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh ...
Hiển thị thêm
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN