QUY HOẠCH

Ngày đăng: 6/23/2017 9:07:00 AM - Lượt xem: 0

Quy hoạch

 

Quy hoạch - Kế hoạch

- Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu vực phía Nam huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 92/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2016-2020

- Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 

- Tóm tắt nội dung chủ yếu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

 - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển ngành Thủy sản tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản thuộc Bộ Thủy sản.

Nghị quyết:

- Nghị quyết về những nhiệm, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Quyết định:

- Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2020

- Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về Phê duyệt tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phát triển dải ven biển tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 2190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2009: Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

- Quyết định 2574/QĐ- BCT của Bộ Công Thương ngày 23/4/2013: Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030
-
Quyết định 1043/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/7/2013 về Phê duyệt Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
-
Quyết định 2234/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Phê duyệt Quy hoạch nuôi trồng thủy sản đến năm 2020.

- Quyết định số 7139/QĐ-BCT ngày 23/11/2012 của Bộ Công thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020”

- Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đến năm 2020.

- Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Hải đến năm 2020.

- Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Phước đến năm 2020.

- Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Sơn đến năm 2020.

- Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuận Nam đến năm 2020.

- Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 18/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuận Bắc đến năm 2020.

- Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bác Ái đến năm 2020.

- Quyết định 1222/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

Nghị định:

- Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 28/03/2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN